Asociaţia Română de Ştiinţa Mecanismelor şi Maşinilor - ARoTMM

 

Bulevardul Eroilor nr. 29, 500036 Braşov

 

 

 

ADEZIUNE

 

 

        Subsemnatul _______________________, domiciliat în ___________________________, CNP__________________, legitimat cu CI / BI seria ____ nr. ____________, prin prezenta solicit înscrierea în Asociaţia Română de Ştiinţa Mecanismelor şi Maşinilor (ARoTMM).

Prin semnarea prezentei cereri declar că am luat la cunoştinţă şi mi-am însuşit statutul şi regulamentele asociaţiei.

 

 

Data _____________

 

Nume şi prenume

______________________ 

 

Semnătura

______________________

 

 


 

Download